Get Adobe Flash player

Adres

B&R Security
Postbus 1240
3260 AE
OUD-BEIJERLAND
(+31) 6 10073373
info@b-rsecurity.nl

Kvk: 53119371
ND 3704

ALGEMENE VOORWAARDEN B&R SECURITY

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
B&R: Vennootschap Onder Firma, B&R Security V.O.F. die deze voorwaarden van toepassing verklaren in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever. Opdrachtgever: De (rechts)persoon die B&R een opdracht geeft voor het leveren van Producten en/of diensten, of daarvoor een offerte ontvangt.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen B&R en Opdrachtgever.
Producten: De door B&R aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Producten (inclusief mogelijk te verhuren of verhuurde Producten).
Diensten: De door B&R aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Diensten.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en Diensten door B&R aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn tevens van toepassing op alle precontractuele situaties tussen B&R en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door B&R zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

ARTIKEL 3 - OFFERTES

3.1. Alle offertes van B&R zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft B&R het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor B&R slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door B&R is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van B&R een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is B&R gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht B&R niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door B&R van een opdracht van Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende opdracht.
4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.
4.4. Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd.
4.5 Elk van de partijen is gerechtigd om een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het einde van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
4.6 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Opdrachtgever of B&R bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
5.2. Indien ingevolge de Overeenkomst deelopdrachten zullen plaatsvinden, is B&R gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelopdrachten.
5.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is B&R gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.4. De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).
5.5. Indien de uitvoering van de opdracht aan B&R op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is B&R gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

ARTIKEL 6 - BETALING

6.1. De betaling van de facturen van B&R dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 31 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van B&R aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens B&R heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van B&R op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door B&R in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
6.4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van B&R telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door B&R. B&R is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.
6.5. B&R is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.
6.6. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien B&R hiertegen niet binnen acht werkdagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – INHOUD OVEREENKOMST

7.1 B&R is gehouden haar Diensten naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen. De verbintenis van B&R is een inspanningsverplichting waarbij B&R de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich meebrengt in acht te nemen.
7.2 De Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs en tot het tijdig verstrekken van voldoende en juiste informatie, welke de dienstverlening van B&R mogelijk maken.
7.3 Onverlet de verantwoordelijkheid van B&R voor de goede uitvoering van de overeengekomen Diensten staat het B&R vrij – onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden – gebruik te maken van diensten van derden. B&R is niet aansprakelijk voor de fouten de tekortkomingen van deze derden.
7.4 Voor niet overeengekomen, aanvullende diensten die op verzoek van de Opdrachtgever door B&R wordt verricht, kan/zal B&R geen aansprakelijkheid aanvaarden. B&R is bevoegd om, mede namens de Opdrachtgever, een aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.
7.5 De Opdrachtgever dient B&R tijdig (dat wil zeggen uiterlijk drie werkdagen voor de dag gelegen voor de dag waarop de Dienst(en) moet(en) worden verricht) - eventueel ook aanvullende – inlichtingen, materialen en gegevens te verschaffen die naar het oordeel van B&R noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Dienst(en), alsmede zich te onthouden van elke handeling die deze goede uitvoering zou kunnen belemmeren of op enigerlei wijze nadelig beïnvloeden. Indien de Opdrachtgever hierin in gebreke blijft, aanvaardt B&R geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade.
7.6 De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de Opdrachtnemer als B&R de Overeenkomst te allen tijde door opzegging dien eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.
7.7 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever, tenzij dat door B&R uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, kunnen derden geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan.
7.8 Opdrachtnemer is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. B&R is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de opdracht. Buiten het geval van opzet en/of grove schuld, zal B&R niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade – van Opdrachtgever en/of een derde - als gevolg voor het verloren gaan van de in dit lid genoemde informatie of bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart B&R uitdrukkelijk voor (mogelijke) aanspraken van derden op grond van hetgeen in dit lid is bepaald.

ARTIKEL 8 – OVERNAME PERSONEEL

8.1. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid dat voor B&R werkzaam is, om bij Opdrachtgever of aan haar gelieerde rechtspersonen of vennootschappen rechtstreeks of indirect werkzaamheden – in loondienst of anderszins - te laten verrichten, zulks onder verbeurte van een direct opeisbare boete van € 35.000,-- per overtreding.

ARTIKEL 9 – UITVOERING & ANNULERING OPDRACHT.

9.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door B&R bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.
9.2. Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat B&R er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
9.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, enz. in het bezit zijn van B&R, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
9.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke B&R bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan B&R de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van B&R kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door B&R worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van B&R kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
9.5. Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
9.6. De Opdrachtgever is gerechtigd om minimaal 48 uur voor de overeengekomen uitvoeringsperiode de Overeenkomst kosteloos te annuleren. Nadien is het niet meer mogelijk om de Overeenkomst te annuleren. Een annulering dient zowel schriftelijk als telefonisch te geschieden. Indien niet aan deze annuleringsvoorwaarden wordt voldaan, is B&R gerechtigd om de overeengekomen prijs in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
9.7. De Opdrachtgever verplicht zich om B&R in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en hulp materialen waarvan B%R aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft B&R het recht de uitvoering van de Overeenkomst en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door B&R zelf verkrijgen van middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. B&R behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen, software, proefmodellen etc.
10.2. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van B&R ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&R niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan B&R per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van B&R om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11 – RECLAME

11.1 Klachten over de uitvoering van de geleverde diensten van B&R dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan B&R. Indien B&R een klacht gegrond acht, zal zij de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinledig is geworden. Indien de hiervoor genoemde tenzij-regel geldt is B&R aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 12 - VRIJWARING

12.1. Opdrachtgever is gehouden B&R te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin B&R mocht vervallen doordat derden een vordering op B&R instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
12.2 Indien B&R uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden B&R zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is B&R, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van B&R en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 13- AANSPRAKELIJKHEID

13.1 B&R is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van B&R bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. B&R is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
13.2 B&R is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. B&R is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan door het onjuist, althans niet deugdelijk gebruiken van de door Opdrachtgever aan B&R geleverde (communicatie)apparatuur.
13.3 De aansprakelijkheid van B&R is in ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de door Opdrachtgever bij B&R geplaatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4 B&R is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak B&R per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.
13.5 Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever aan B&R zijn toevertrouwd, door B&R zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad. € 1.000,-- per gebeurtenis met een maximum van € 10.000,-- per Opdrachtgever per jaar. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels en sleutelsystemen verplicht de Opdrachtgever zich binnen 24 uur zorg te dragen voor de vervanging van deze sleutels en sleutelsystemen. B&R is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de hiervoor genoemde 24 uur termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met de verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels of sleutelsystemen toegang tot de lokaliteiten waarop de Overeenkomst betrekking heeft of hebben verschaft.
13.6 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van B&R zullen de werknemers van B&R jegens de Opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door bewuste roekeloosheid toegebrachte schade.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

14.1 Indien B&R door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is B&R gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van B&R op betaling door Opdrachtgever voor reeds door B&R verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De B&R zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal B&R alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor B&R tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van B&R of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit B&Rs magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van B&R kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van B&Rs toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van B&R.
14.3 Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij de Opdrachtgever als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat B&R niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

ARTIKEL 15 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

15.1. Indien: a. Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van B&R; of
c. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens B&R niet of niet geheel nakomt; of
d. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever,
wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens B&R onmiddellijk opeisbaar zijn. B&R is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd B&Rs overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. B&R is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 16 – INFORMATIEPLICHT/ GEHEIMHOUDING

16.1 B&R verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt ermee in dat B&R de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.
16.2 Indien naar het oordeel van B&R komt vast te staan dat de Opdrachtgever niet of onvoldoende informatie heeft verstrekt die van belang is c.q. zou kunnen zijn voor de uitvoering van de door de B&R te verrichten werkzaamheden met als gevolg dat de Opdrachtgever en/of derden daardoor schade(n) lijd(t)(en), komt deze schade volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
16.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.4 Indien het personeel of de directie van B&R in het uitvoering van de werkzaamheden vermoedt dat (het personeel van) de Opdrachtgever c.q. (een) derde(n) een strafbaar feit plegen, wordt dat door B&R aan de directie van de Opdrachtgever schriftelijk gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake dit vermoedelijke strafbare feit, wordt genomen door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart (het personeel van) B&R voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of (het personeel van) B&R met betrekking tot de aangifte enig verwijt te maken valt.

ARTIKEL 17 – UITVOERING DOOR DERDEN

17.1 B&R is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
17.2 Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van B&R en betreffende de vrijwaring van B&R voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van B&R als derden voor wier handelen dan wel nalaten B&R aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 18 - HOOFDELIJKHEID

18.1 Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

19.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, locatie Rotterdam, onverminderd het recht van B&R een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN

20.1 B&R is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien B&R niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van De B&R dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
20.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te …………………….. onder nummer ………………..
20.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.